Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Strefa zamieszkania - bezpieczna strefa dla pieszych

PRZYPOMINAMY! Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje „strefę zamieszkania” jako obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

W Zduńskiej Woli taka strefa istnieje na osiedlach: Południe, Osmolin, Żytnia, Ogrodowe oraz osiedlu Zachód.

Szczególne zasady ruchu drogowego w strefie zamieszkania to:

- pierwszeństwo pieszych przed pojazdami

- ograniczenie prędkości do 20km/h

- parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych.

       

W strefie zamieszkania pieszy ma możliwość korzystania z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ na jej terenie mogą poruszać się bez opieki nawet dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia. Osobną i bardzo indywidualną sprawą jest decyzja rodziców pozwalających na samodzielne przebywanie dziecka w takich strefach.

Kierowcy muszą pamiętać, że w strefie zamieszkania dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi 20km/h. Istnieje także możliwość występowania urządzeń wymuszających powolną jazdę (np. progi zwalniające) bez oznaczania ich znakami ostrzegawczymi. Ponadto na skrzyżowaniach dróg w strefie zamieszkania obowiązuje reguła prawej ręki – czyli ustępujemy pierwszeństwa wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z naszej prawej strony.

Przy wyjeździe ze strefy zamieszkania na drogę publiczną to my włączamy się do ruchu. Kierujący wówczas jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.