Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca Policji z pracownikami pomocy społecznej

Dzielnicowi niemal codziennie współpracują z pracownikami socjalnymi. Wspólnie przeprowadzają interwencje dotyczące zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, pomagają rodzinom dotkniętym alkoholizmem, a także niosą pomoc ludziom znajdującym się w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

Współpraca dzielnicowych z pracownikami socjalnymi to również wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z realizacji procedury „Niebieskie Karty”, choćby podczas spotkań Zespołów Interdyscyplinarnych lub Grup Roboczych. Procedura ta zawiera szereg czynności realizowanych przez przedstawicieli pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i służb ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Policjanci razem z pracownikami socjalnymi sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych i samotnie zamieszkujących. Podpowiadają, gdzie i w jaki sposób mogą uzyskać pomoc, włącznie z pomocą niematerialną. Podejmują też wspólne działania na rzecz ograniczenia zjawisk patologii społecznych.