Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Debata z przedstawicielami placówek oświatowych

16 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zduńskiej Woli policjanci zduńskowolskiej komendy spotkali się z dyrektorami szkół oraz pedagogami szkolnymi na debacie społecznej pod nazwą „Analiza potrzeb profilaktycznych w środowisku szkolnym". Spotkanie było wynikiem podpisanego 9 marca 2018 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi insp. Andrzejem Łapińskim, a Łódzkim Kuratorem Oświaty Panem Grzegorzem Wierzchowskim w zakresie analizy zagrożeń w środowisku szkolnym oraz podejmowanych wspólnych działań w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki.

Gospodarzami zorganizowanej debaty byli Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli mł. insp. Jarosław Tokarski oraz starszy wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty Małgorzata Kania.  W debacie uczestniczyli także policjanci realizujący przedsięwzięcia profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży, dyrektorzy, nauczyciele oraz pedagodzy ze szkół powiatu zduńskowolskiego. Wśród zaproszonych  gości znaleźli się między innymi Zastępca Prezydenta Miasta Zduńska Wola Elżbieta Szlachetka - Sikora, Sekretarz Gminy Zduńska Wola Ewa Padzik, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli Krystyna Niewiadomska oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zduńskiej Woli Anna Wojtczak.

Głównym celem debaty było zdiagnozowanie zagrożeń w środowisku szkolnym oraz określenie potrzeb w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, jak również zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołą, a Policją.

Podczas spotkania mundurowi przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych  omówili podejmowane działania profilaktyczne na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, wskazując jednocześnie na potrzebę kontynuacji i sprecyzowania kierunków tych działań. Ponadto w trakcie spotkania zduńskowolscy policjanci przybliżyli statystyki w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz działanie interaktywnych narzędzi takich jak: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji „Moja komenda”. Omawiając program „Dzielnicowy bliżej nas” wskazano na rolę dzielnicowego w obszarze profilaktyki społecznej oraz ścisłej współpracy "policjanta pierwszego kontaktu" ze szkołami. Uczestnicy debaty mogli również obejrzeć spot Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi „Zostań jednym z nas” promujący służbę w Policji.

Uczestników debaty zapoznano również z wynikami ankiety badającej zagrożenia oraz określającej potrzeby profilaktyczne w środowisku szkolnym. Ankieta przeprowadzona została zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli w wybranych siedmiu szkołach powiatu zduńskowolskiego  Z jej analizy wynika, że ponad 60% uczniów klas IV-VII spotyka się z problemem agresji słownej, a blisko 40% z przejawami agresji fizycznej w środowisku szkolnym. W czasie roku szkolnego spotykają się również z takimi problemami jak nadmierne korzystanie z urządzeń z dostępem do internetu, niszczenie mienia, wykluczenie z grupy rówieśniczej.Także gimnazjaliści wskazali agresję słowna i fizyczną jako najczęstszy problem szkolny, z którym się spotykają. Zjawisko agresji w szkole zauważany jest również przez ankietowanych nauczycieli. Stąd też bardzo ważna jest współpraca pomiędzy szkołą, policją i wieloma instytucjami działającymi w obszarze szeroko pojętej profilaktyki społecznej mająca na celu dążenie do ograniczenia tego niepożądanego i niebezpiecznego zjawiska.

Po wystąpieniach zduńskowolskich mundurowych, głos zabrała wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty Małgorzata Kania, która na bazie prezentacji multimedialnej zaprezentowała między innymi wyniki ubiegłorocznej ewaluacji zewnętrznej w szkołach województwa łódzkiego oraz wskazała obszary i możliwości wsparcia szkół i placówek w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Następnie Pani  Anna Jaros z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli zaprezentowała zagadnienia związane z najczęściej spotykanymi problemami dzieci i młodzieży dotyczącymi bezpieczeństwa.

W trakcie debaty nie zabrakło również miejsca na żywą dyskusję. Uczestnicy włączali się do rozmowy przekazując swoje sugestie i spostrzeżenia dotyczące podejmowanej współpracy pomiędzy szkołami, rodzicami uczniów, a Policją w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki.