Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca dzielnicowych z pracownikami pomocy społecznej

Dzielnicowi niemal codziennie współpracują z pracownikami socjalnymi. Wspólnie przeprowadzają interwencje dotyczące zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, pomagają rodzinom dotkniętym alkoholizmem, a także niosą pomoc ludziom znajdującym się w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

W dniu 05.11.2018 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się kolejne już spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego projektu socjalnego „Bezpieczny rejon”. W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni współpracujący z dzielnicową – starszą sierżant Pauliną Matysiak z rejonu nr 2 miasta Zduńska Wola. Tematem spotkania było omówienie sytuacji rodzin w poszczególnych rejonach opiekuńczych, ustalenie planu pomocy na rzecz rodzin. Ponadto omówiono wypracowanie dalszych form współpracy mające na celu zmobilizowanie mieszkańców do aktywnego włączenia się w działania zmierzające do poprawy ich sytuacji oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodzin w środowisku lokalnym.

Współpraca dzielnicowych z pracownikami socjalnymi to również wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z realizacji procedury „Niebieskie Karty”, choćby podczas spotkań Zespołów Interdyscyplinarnych lub Grup Roboczych. Procedura ta zawiera szereg czynności realizowanych przez przedstawicieli pomocy społecznej gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i służb ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wykorzystano materiał MOPS COS Zduńska Wola