Dobór na stanowiska policyjne

Ogłoszenie na stanowisko specjalisty Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

OGŁOSZENIE 2/2018/Z

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZDUŃSKIEJ WOLI

z dnia 13.03.2018r.

 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko specjalisty Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

 

Ogłoszenie kierowane jest do funkcjonariuszy: KPP w Zduńskiej Woli, KPP w Sieradzu,

KPP w Łasku, OSzP w Łodzi

 

§1

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko specjalisty (6 grupa zaszeregowania, mnożnik 1,75 kwoty bazowej) Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

 1. W zakresie wymagań formalnych:

  1. spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Z 2007r. nr 123, poz 857, z późn. zm.),

   Stanowisko

   Wykształcenie

   Kwalifikacje zawodowe

   Staż służby

   w latach

   specjalista

   wyższe

   podstawowe

   3

   średnie

   podstawowe

   5

    

  2. posiadający umiejętność komunikowania się, pracy zespołowej, organizacji pracy, oceniania, analizy lub syntezy, przewidywania, prognozowania, rozwiązywania problemów, koordynowania, organizowania, interpretacji przepisów, szybkiego uczenia się, szybkiego działania oraz podejmowania decyzji.

    

 1. W zakresie wymagań pożądanych:,

  1. posiadający kwalifikacje zawodowe – kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego,

  2. posiadający prawo jazdy kat. „A” i „B”,

  3. umiejętność obsługi policyjnych systemów informatycznych oraz komputerowych pakietów biurowych i arkuszy kalkulacyjnych.

§2

Oferty kandydatów w formie listu intencyjnego kierowanego do Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, należy składać w Zespole do Spraw Kadr i Szkolenia, lub drogą elektroniczną (skan odręcznie podpisanych dokumentów) z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, w terminie do dnia 20 marca 2018r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Zespołu ds. Kadr i Szkolenia; adres poczty e-mailowej: dorota.kazek@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko specjalisty Wydziału Ruchu Drogowego.

§3

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, tel. 43 824-43-09.

Inne informacje:

 • nadesłane dokumenty zostaną ocenione przez komisję kwalifikacyjną pod względem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych;

 • oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane/złożone po terminie nie będą brane pod uwagę,

 • z wybranymi funkcjonariuszami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną powiadomieni;

 • list intencyjny musi być podpisany własnoręcznie;

 • nie zwracamy nadesłanych dokumentów;

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego.

 

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

                                                                                                                   W ZDUŃSKIEJ WOLI
 

                                                                                                          insp. Małgorzata Mączyńska