Dobór na stanowiska policyjne

Nabór na stanowisko referenta Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

OGŁOSZENIE 10/2018/Z

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZDUŃSKIEJ WOLI

z dnia 26.07.2018r.

 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko referenta Wydziału Kryminalnego

Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

 

Ogłoszenie kierowane jest do funkcjonariuszy: KPP w Sieradzu, KPP w Łasku, KPP w Pabianicach, KPP w Wieruszowie, OPP w Łodzi, KMP w Łodzi

§1

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko referenta (3 grupa zaszeregowania, mnożnik 1,47 kwoty bazowej) Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

 1. W zakresie wymagań formalnych:

  1. spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz.U. z 2007r. nr 123, poz 857, z późn. zm.),

   Stanowisko

   Wykształcenie

   Kwalifikacje zawodowe

   Staż służby

   w latach

   referent

   średnie

   podstawowe

   2

  2. posiadający umiejętność komunikowania się, pracy zespołowej, organizacji pracy, oceniania, analizy lub syntezy, przewidywania, prognozowania, rozwiązywania problemów, koordynowania, organizowania, interpretacji przepisów, szybkiego uczenia się, szybkiego działania oraz podejmowania decyzji.

 1. W zakresie wymagań pożądanych:,

  1. posiadający wykształcenie średnie,

  2. posiadający kwalifikacje zawodowe podstawowe,

  3. posiadający prawo jazdy kat. „B”, umiejętność obsługi policyjnych systemów informatycznych oraz komputerowych pakietów biurowych i arkuszy kalkulacyjnych.

§2

Oferty kandydatów w formie listu intencyjnego (wg załączonego wzoru) kierowanego do Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, należy składać w Zespole do Spraw Kadr i Szkolenia, lub drogą elektroniczną (skan odręcznie podpisanych dokumentów) z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, w terminie do dnia 17 sierpnia 2018r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Zespołu ds. Kadr i Szkolenia; adres poczty e-mailowej:

miroslawa.kaczmarek@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko referenta Wydziału Kryminalnego.

§3

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, tel. 43 824-43-09.

Inne informacje:

 • nadesłane dokumenty zostaną ocenione przez komisję kwalifikacyjną pod względem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych;

 • oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane/złożone po terminie nie będą brane pod uwagę,

 • z wybranymi funkcjonariuszami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną powiadomieni;

 • list intencyjny musi być podpisany własnoręcznie;

 • nie zwracamy nadesłanych dokumentów;

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego.

 

 

         KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W ZDUŃSKIEJ WOLI

                                                                                                        insp. Małgorzata Mączyńska


 

Pliki do pobrania