Dobór na stanowiska policyjne

Nabór na stanowisko dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

OGŁOSZENIE nr 11/2018/Z

 

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

w ZDUŃSKIEJ WOLI

 

z dnia 19 października 2018r.

 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

 

Ogłoszenie kierowane jest do funkcjonariuszy: KPP w Sieradzu, KPP w Łasku, KPP w Pabianicach, KPP w Wieruszowie, KPP w Poddębicach i OPP w Łodzi.

 

 

§1

W celu dokonania naboru na wakujące stanowisko dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli (4 grupa zaszeregowania, mnożnik 1,51 kwoty bazowej) ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

O stanowisko mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

 1. W zakresie wymagań formalnych:

  1. spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Z 2007r. nr 123, poz 857, z późn. zm.),

   Stanowisko

   Wykształcenie

   Kwalifikacje zawodowe

   Staż służby

   w latach

   dzielnicowy

   średnie

   podstawowe

   3

    

  2. posiadający umiejętność: organizacji pracy własnej, współpracy, analizowania i rozwiązywania problemów, negocjacji, oceny realnego stanu zagrożenia, samodzielności w wykonywaniu poleceń, łatwość nawiązywania kontaktów.

    

 1. W zakresie wymagań pożądanych:

  1. posiadający wykształcenie wyższe,

  2. posiadający kwalifikacje zawodowe: kurs specjalistyczny dla dzielnicowych,

  3. posiadający prawo jazdy, uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, kreatywność, umiejętność obsługi policyjnych systemów informatycznych oraz komputerowych pakietów biurowych i arkuszy kalkulacyjnych.

§2

Oferty kandydatów w formie listu intencyjnego (według załączonego wzoru) kierowanego do Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, należy składać w Zespole ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli (98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27), lub drogą elektroniczną (skan odręcznie podpisanych dokumentów) z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, w terminie do dnia 02 listopada 2018r. do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Zespołu ds. Kadr i Szkolenia) adres poczty e-mail:

ewelina.baran@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji”.

 

§3

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać z Zespole ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, tel 43 824-43-09.

Inne informacje:

 • nadesłane dokumenty zostaną ocenione przez komisję pod względem spełnienia przez kandydatów niezbędnych wymagań,

 • oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz przesłane/złożone po terminie nie będą brane pod uwagę,

 • z wybranymi funkcjonariuszami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną powiadomieni,

 • list intencyjny musi być podpisany własnoręcznie,

 • nie zwracamy nadesłanych dokumentów,

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego.

 

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

insp. Małgorzata Mączyńska

 

Pliki do pobrania

 • 22.68 KB