Ogłoszenia na stanowiska niebędące w służbie cywilnej

Nabór na stanowisko: starszy technik Zespołu Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy technik Zespołu Łączności i Informatyki

Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

 

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 (pełny etat)

 

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 27

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami resortowymi gromadzenia, przekazywania i udostępniania informacji o zgromadzonych danych w systemach policyjnych i pozapolicyjnych.

 2. Utrzymywanie stałej sprawności technicznej wykorzystywanego sprzętu komputerowego i jego bieżąca konserwacja.

 3. Prowadzenie ewidencji ilościowej i naprawa sprzętu łączności i informatyki.

 4. Prowadzenie statystyk w informatycznych systemach policyjnych.

 5. Bieżące administrowanie zasobami sprzętowo – programowymi jednostki.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. praca biurowa;

 2. praca w siedzibie urzędu.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 1. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;

 2. możliwość poruszania się po budynku ograniczona, brak wind, 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, brak drzwi automatycznie otwierających się.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wykształcenie: średnie.

 

Doświadczenie: brak doświadczenia.

 

Wymagania niezbędne:

 1. umiejętność analitycznego myślenia;

 2. komunikatywność;

 3. umiejętność pracy w zespole;

 4. obsługa specjalistycznych programów komputerowych;

 5. rozwiązywanie problemów;

 6. działanie w sytuacjach stresowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa dokumentów w oparciu o systemy informatyczne;

 2. znajomość obiegu dokumentów oraz ich przeznaczenie;

 3. odporność na stres;

 4. dobra organizacja pracy;

 5. praca w zespole;

 6. znajomość systemów komputerowych Windows 9x/NT/2000/XP, Unix, pakietów biurowych oraz oprogramowania użytkowego;

 7. wykształcenie wyższe informatyczne ze znajomością systemów łączności bezprzewodowej;

 8. 2 lata doświadczenia w pracy w komórce zajmującej się informatyką.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny;

 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”;

 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 7. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 8. kopia dowodu osobistego;

 9. kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;

 10. kopie dokumentów potwierdzających ewentualne ukończenie kursów.

 

 

Termin składania dokumentów:

do dnia 21 lipca 2017r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

ul. Spacerowa 27

98-220 Zduńska Wola

 

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko starszy technik” należy składać do dnia 21 lipca 2017 roku:

 1. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli przy ulicy Spacerowej 27;

 2. lub za pośrednictwem poczty lub innej jednostki świadczącej usługi przewozowe na adres Komendy. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki.

 

 

Inne informacje:

 1. wynagrodzenie zasadnicze 2 175,00 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat;

 2. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 43) 824-43-09;

 3. oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;

 4. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;

 5. oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie;

 6. do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne;

 7. kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowani telefonicznie.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W ZDUŃSKIEJ WOLI

mł. insp. Małgorzata Mączyńska