Ogłoszenia w służbie cywilnej

Nabór na stanowisko inspektora Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 17.03.2017 r.

Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 6%

 

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 (pełny etat)

 

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 27

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. koordynowanie zadań związanych z planowaniem i organizowaniem służby funkcjonariuszy KPP w Zd. Woli z dyslokacją w rejony odpowiedzialności,

 2. wykonywanie zadań związanych z aktualizacją planów ochrony obiektów KPP w Zd. Woli,

 3. obsługa systemów informatycznych Policji w zakresie wprowadzania i edycji danych o wynikach i czasie służby policjantów,

 4. organizacja i administrowanie systemem dostępu do obiektów oraz zabezpieczeniem technicznym w celu zapewnienia ochrony i uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji przetwarzanych w jednostce,

 5. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych związanych z bieżącą obsługą Zespołu Zarządzania Kryzysowego KPP w Zd. Woli,

 6. prowadzenie akt otrzymanych i wytwarzanych dokumentów służbowych.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. praca biurowa,

 2. praca w siedzibie urzędu.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 1. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

 2. możliwość poruszania się po budynku ograniczona, brak wind, 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, brak drzwi automatycznie otwierających się.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wykształcenie: średnie.

 

Doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w administracji.

 

Inne wymagania niezbędne:

 1. umiejętność praktycznego wykorzystania elementów pakietów biurowych (np.pakiet Microsoft Office, Libre Office),

 2. umiejętność obsługi sprzętu biurowego,

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. stosowanie prawa w praktyce,

 5. komunikatywność,

 6. umiejętność analitycznego myślenia.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. systematyczność,

 2. umiejętność organizowania pracy,

 3. umiejętność rozumienia i stosowania prawa policyjnego

 4. wykształcenie wyższe,

 5. doświadczenie – 6 miesięcy w pracy w komórkach ds. zarządzania kryzysowego

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny,

 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 7. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 8. kopia dowodu osobistego,

 9. kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w administracji,

 10. kopie dokumentów potwierdzających ewentualne ukończenie kursów.

Termin składania dokumentów:

do dnia 29 marca 2017r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

ul. Spacerowa 27

98-220 Zduńska Wola

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej Inspektor Zespołu Zarządzania Kryzysowego” należy składać do dnia 29 marca 2017r.

 1. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli przy ulicy Spacerowej 27,

 2. lub za pośrednictwem poczty lub innej jednostki świadczącej usługi przewozowe na adres Komendy. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki.

Inne informacje:

 1. wynagrodzenie obliczone z mnożnika 1,1122 (t.j. 2084,08 zł brutto) oraz dodatku za wysługę lat,

 2. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (043) 824-43-09,

 3. oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,

 4. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

 5. oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,

 6. do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,

 7. kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów (test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowani telefonicznie,

 8. test wiedzy będzie obejmował zagadnienia z zakresu: przepisów dotyczących ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji oraz pytania dotyczące zakresu zadań realizowanych na stanowisku.

 

                                                                                                                             KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W ZDUŃSKIEJ WOLI

mł. insp. Małgorzata Mączyńska