Ogłoszenia w służbie cywilnej

Nabór na stanowisko inspektora Zespołu Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli z dnia 22.08.2017 r.

Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora Zespołu Łączności i Informatyki

Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 6%

Liczba lub wymiar etatu: 1 (pełny etat)

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 27

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami resortowymi gromadzenia, przekazywania i udostępniania informacji o zgromadzonych danych w systemach policyjnych i pozapolicyjnych

 2. Utrzymywanie stałej sprawności technicznej wykorzystywanego sprzętu komputerowego i jego bieżąca konserwacja.

 3. Realizacja zadań administratora systemu i zapewnienie sprawnego funkcjonowania stanowiska ODN.

 4. Prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów łączności i informatyki.

 5. Prowadzenie statystyk w systemie „Analitycznym”, Krajowym Systemie Informacji Policji i SWD.

 6. Bieżące administrowanie zasobami sprzętowo – programowymi jednostki.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. praca biurowa,

 2. praca w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 1. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

 2. możliwość poruszania się po budynku ograniczona, brak wind, 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, brak drzwi automatycznie otwierających się.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: średnie.

Wymagania niezbędne:

 1. znajomość systemów komputerowych Windows 9x/NT/200/XP, Unix, pakietów biurowych oraz oprogramowania użytkowego,

 2. umiejętność analitycznego myślenia,

 3. komunikatywność,

 4. umiejętność pracy w zespole,

 5. obsługa specjalistycznych programów komputerowych

 6. rozwiązywanie problemów,

 7. działanie w sytuacjach stresowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa dokumentów w oparciu o systemy informatyczne

 2. znajomość obiegu dokumentów oraz ich przeznaczenie,

 3. odporność na stres,

 4. dobra organizacja pracy,

 5. praca w zespole,

 6. 6 miesięcy doświadczenie w pracy w komórce zajmującej się informatyką.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny,

 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 7. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 8. kopia dowodu osobistego,

 9. kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w administracji,

 10. kopie dokumentów potwierdzających ewentualne ukończenie kursów.

Termin składania dokumentów:

do dnia 1 września 2017r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

ul. Spacerowa 27

98-220 Zduńska Wola

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – inspektor Zespołu Łączności i Informatyki” należy składać do dnia 1 września 2017 roku:

 1. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli przy ulicy Spacerowej 27,

 2. lub za pośrednictwem poczty lub innej jednostki świadczącej usługi przewozowe na adres Komendy. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki.

Inne informacje:

 1. wynagrodzenie obliczone z mnożnika 1,3060 (t.j. 2447,24 zł brutto) oraz dodatku za wysługę lat,

 2. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (043) 824-43-09,

 3. oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,

 4. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

 5. oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,

 6. do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,

 7. kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów (test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowani telefonicznie,

 8. test wiedzy będzie obejmował zagadnienia z zakresu: przepisów dotyczących ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji oraz pytania dotyczące zakresu zadań realizowanych na stanowisku.

 

 

                                                                                                      KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W ZDUŃSKIEJ WOLI

insp. Małgorzata Mączyńska