Ogłoszenia w służbie cywilnej

Nabór na stanowisko: inspektora Zespołu Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora Zespołu Łączności i Informatyki

Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 6%

 

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 (pełny etat)

 

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 27

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami resortowymi gromadzenia, przekazywania i udostępniania informacji o zgromadzonych danych w systemach policyjnych i pozapolicyjnych

 2. Utrzymywanie stałej sprawności technicznej wykorzystywanego sprzętu komputerowego i jego bieżąca konserwacja.

 3. Realizacja zadań administratora systemu i zapewnienie sprawnego funkcjonowania stanowisk systemów niejawnych.

 4. Prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów łączności i informatyki.

 5. Prowadzenie statystyk w systemach „Analitycznym” oraz dedykowanych Policji (Krajowy System Informacji Policji i SWD).

 6. Bieżące zarządzanie zasobami sprzętowo – programowymi jednostki.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. praca biurowa,

 2. praca w siedzibie urzędu.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 1. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

 2. możliwość poruszania się po budynku ograniczona, brak wind, 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, brak drzwi automatycznie otwierających się.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wykształcenie: średnie.

 

Wymagania niezbędne:

 1. znajomość systemów operacyjnych Windows, Unix oraz pakietów biurowych Office.

 2. obsługa specjalistycznych programów komputerowych,

 3. umiejętność analitycznego myślenia,

 4. komunikatywność,

 5. umiejętność pracy w zespole,

 6. umiejętność rozwiązywania problemów,

 7. umiejętność działanie w sytuacjach stresowych

 8. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 9. korzystanie z pełni praw publicznych,

 10. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie: wyższe informatyczne,

 2. 6 miesięcy doświadczenia w pracy w komórce zajmującej się informatyką,

 3. obsługa stanowisk komputerowych,

 4. znajomość obiegu dokumentów oraz ich przeznaczenie,

 5. odporność na stres,

 6. dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys/ CV i list motywacyjny,

 2. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 3. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”

 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 7. kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w administracji,

 8. kopie dokumentów potwierdzających ewentualne ukończenie kursów.

 

Termin składania dokumentów:

do dnia 14 lipca 2018r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

ul. Spacerowa 27

98-220 Zduńska Wola

 

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – inspektor Zespołu Łączności i Informatyki” należy składać do dnia 14 lipca 2018 roku:

 1. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli przy ulicy Spacerowej 27,

 2. lub za pośrednictwem poczty lub innej jednostki świadczącej usługi przewozowe na adres Komendy. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki.

 

 

Inne informacje:

 1. wynagrodzenie obliczone z mnożnika 1,3060 (t.j. 2447,24 zł brutto) oraz dodatku za wysługę lat,

 2. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (043) 824-43-09,

 3. oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,

 4. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

 5. oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,

 6. do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,

 7. kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów (test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian umiejętności technicznych) zostaną poinformowani telefonicznie,

 8. test wiedzy będzie obejmował zagadnienia z zakresu: przepisów dotyczących ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji oraz pytania dotyczące zakresu zadań realizowanych na stanowisku.