Ogłoszenia w służbie cywilnej

Nabór na stanowisko: inspektor Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli poszukuje kandydatów na stanowisko w korpusie służby cywilnej:

inspektor Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 6%

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 (pełny etat)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Nadzorowanie terminowej i prawidłowej archiwizacji dokumentów przez policjantów i pracowników oraz przyjmowanie do archiwizacji akt spraw zakończonych i sprawdzanie poprawności ich przekazania na spisach.

 2. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w celu jej zniszczenia po wymaganym upływie okresu jej przechowania.

 3. Prowadzenie ewidencji dokumentów przyjętych do składnicy, wybrakowanych, wysyłanych lub wydawanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 4. Gromadzenie, zabezpieczanie i konserwowanie dokumentacji w KPP w Zduńskiej Woli.

 5. Kwalifikowanie i klasyfikowanie akt zgodnie z właściwym ich oznaczeniem.

 6. Prowadzenie szkoleń dla policjantów oraz pracowników dotyczących poprawności składowania i przekazywania akt do składnicy oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentów powstających w komórkach organizacyjnych KPP w Zduńskiej Woli

 7. Udostępnianie akt uprawnionym podmiotom w celu zapoznania się z materiałami zawartymi w aktach.

 8. Coroczne rozliczanie wszystkich pozycji w prowadzonych rejestrach i sporządzanie sprawozdań.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. praca biurowa,

 2. praca w siedzibie urzędu,

 3. wysiłek fizyczny,

 4. praca na wysokości powyżej 1 metra.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 1. praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy,

 2. możliwość poruszania się po budynku ograniczona, brak wind, 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, brak drzwi automatycznie otwierających się.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wykształcenie: średnie.

Doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w administracji.

 

Wymagania niezbędne:

 1. umiejętność pracy w zespole,

 2. umiejętność analitycznego myślenia,

 3. komunikatywność,

 4. obsługa komputera,

 5. znajomość przepisów regulujących prowadzenie archiwów państwowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. odporność na stres,

 2. systematyczność,

 3. dobra organizacja pracy,

 4. doświadczenie 6 miesięcy w pracy w komórkach ds. OIN lub wykonywania zadań archiwisty.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys/ CV i list motywacyjny,

 2. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 3. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 6. kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy biurowej w administracji,

 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz ewentualne ukończenie kursów.

 

 

Termin składania dokumentów:

do dnia 27 grudnia 2018r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

ul. Spacerowa 27

98-220 Zduńska Wola

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – inspektor Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych” należy składać do dnia 27 grudnia 2018 roku:

 1. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli przy ulicy Spacerowej 27,

 2. lub za pośrednictwem poczty lub innej jednostki świadczącej usługi przewozowe na adres Komendy. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki.

 

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli
  z siedzibą przy ul. Spacerowej 27, kod 98-220.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl

 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dotyczących zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych
  w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
  w wybranym procesie rekrutacji.

 

 

 

 

Inne informacje:

 1. wynagrodzenie obliczone z mnożnika 1,1122 oraz dodatku za wysługę lat,

 2. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (043) 824-43-09,

 3. oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,

 4. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

 5. oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,

 6. do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,

 7. kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów (test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowani telefonicznie,

 8. test wiedzy będzie obejmował zagadnienia z zakresu: przepisów dotyczących ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji oraz pytania dotyczące zakresu zadań realizowanych na stanowisku.

 

 

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W ZDUŃSKIEJ WOLI

insp. Małgorzata Mączyńska