Ogłoszenia na stanowiska niebędące w służbie cywilnej

Nabór na stanowisko: starszego technika Zespołu Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego technika Zespołu Łączności i Informatyki

Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 6%

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 (pełny etat)

 

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 27

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Wykonywanie zadań administratora merytorycznego oraz administratora technicznego systemu monitoringu wizyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

 2. Przeprowadzanie bieżącej konserwacji urządzeń sieci radiowej, telefonicznej i faksowej oraz wykonywanie w razie potrzeby bieżących drobnych napraw.

 3. Gromadzenie, przekazywanie i udostępnianie informacji o zgromadzonych danych w systemach teleinformatycznych Policji.

 4. Prowadzenie ewidencji sprzętu radiowego, telefonicznego i faksowego itp.

 5. Opracowywanie zapotrzebowań na urządzenia radiowe, telefoniczne i faksowe.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. praca biurowa,

 2. praca w siedzibie urzędu.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 1. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

 2. możliwość poruszania się po budynku ograniczona, brak wind, 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, brak drzwi automatycznie otwierających się.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wykształcenie: średnie.

 

Inne wymagania niezbędne:

 1. umiejętność analitycznego myślenia,

 2. komunikatywność,

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. znajomość systemów komputerowych, pakietów biurowych oraz oprogramowania użytkowego,

 5. rozwiązywanie problemów,

 6. działanie w sytuacjach stresowych.

 

Wymagania pożądane (fakultatywne):

 1. 2 lata doświadczenia zawodowego/stażu pracy,

 2. wykształcenie wyższe informatyczne,

 3. obsługa specjalistycznych programów komputerowych,

 4. obsługa dokumentów w oparciu o systemy informatyczne,

 5. znajomość obiegu dokumentów oraz ich przeznaczenie,

 6. odporność na stres,

 7. dobra organizacja pracy,

 8. praca w zespole,

 9. prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny,

 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz ewentualne ukończenie kursów.

Termin składania dokumentów:

do dnia 17 września 2019r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

ul. Spacerowa 27

98-220 Zduńska Wola

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – starszy technik Zespołu Łączności i Informatyki” należy składać do dnia 17 września 2019 roku:

 1. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli przy ulicy Spacerowej 27,

 2. lub za pośrednictwem poczty lub innej jednostki świadczącej usługi przewozowe na adres Komendy. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli
  z siedzibą przy ul. Spacerowej 27, kod 98-220.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl

 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dotyczących zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych
  w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
  w wybranym procesie rekrutacji.

 

Inne informacje:

 1. umowa na czas określony,

 2. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2622,80 zł. wraz z premią regulaminową w wysokości 7,54 % oraz dodatkiem za wysługę lat,

 3. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (043) 824-43-09,

 4. oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,

 5. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

 6. oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,

 7. do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,

 8. kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów (praktyczne sprawdzenie umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowani telefonicznie.

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W ZDUŃSKIEJ WOLI

z up. Zastępca Komendanta

Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli

mł. insp. Jarosław Tokarski