Ogłoszenia w służbie cywilnej

Nabór na stanowisko: inspektor Zespołu Zarządzania Kryzysowego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora Zespołu Zarządzania Kryzysowego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 6%

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 (pełny etat)

 

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 27

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Obsługa w zakresie informatycznym Systemu Wspomagania Dowodzenia poprzez wprowadzanie do dedykowanego systemu sił i środków dotyczących dziennej dyslokacji służby w celu prawidłowego rozmieszczenia patroli w rejony zagrożone.

 2. Okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na podstawie zdarzeń rejestrowanych w systemie SWD i zgłoszeń zewnętrznych od jednostek samorządu terytorialnego i innych oraz wskazań dzielnicowych, określanie rejonów zagrożonych, określanie rejonów odpowiedzialności, określanie miejsc zagrożonych w celu tworzenia odpowiednich tras patrolowych dla potrzeb dyslokacji służb.

 3. Opracowywanie zmian do planu ochrony obiektów Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli i jego bieżąca aktualizacja w celu zapewnienia ochrony i uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji przetwarzanych w jednostce.

 4. Obsługa systemu informatycznego SESPol w zakresie wprowadzania i edycji danych o wynikach i czasie służby policjantów w celu efektywnego wykorzystania policjantów w służbie patrolowej.

 5. Pełnienie zadań koordynatora ds. Ochrony Danych w Wydziale Prewencji w celu prawidłowego nadawania uprawnień do systemów informatycznych funkcjonariuszom pełniącym służbę w Wydziale Prewencji.

 6. Opracowywanie i aktualizacja CEDUŁ patrolowych w celu właściwej realizacji zadań stałych i okresowych przez służby patrolowe.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. praca biurowa,

 2. praca w siedzibie urzędu.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 1. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

 2. możliwość poruszania się po budynku ograniczona, brak wind, 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, brak drzwi automatycznie otwierających się.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 

Wykształcenie: średnie.

 

Doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w administracji.

 

Inne wymagania niezbędne:

 1. umiejętność praktycznego wykorzystania elementów pakietów biurowych (np.pakiet Microsoft Office, Libre Office),

 2. umiejętność obsługi sprzętu biurowego,

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. stosowanie prawa w praktyce,

 5. komunikatywność,

 6. umiejętność analitycznego myślenia.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. systematyczność,

 2. umiejętność organizowania pracy,

 3. umiejętność rozumienia i stosowania prawa policyjnego

 4. wykształcenie wyższe.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny,

 2. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 6. kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy biurowej w administracji,

 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz ewentualne ukończenie kursów.

 

 

Termin składania dokumentów:

do dnia 19 sierpnia 2019r.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

ul. Spacerowa 27

98-220 Zduńska Wola

 

 

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – inspektor Zespołu Zarządzania Kryzysowego” należy składać do dnia 19 sierpnia 2019 roku:

 1. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli przy ulicy Spacerowej 27,

 2. lub za pośrednictwem poczty lub innej jednostki świadczącej usługi przewozowe na adres Komendy. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki.

 

 

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli
  z siedzibą przy ul. Spacerowej 27, kod 98-220.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl

 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dotyczących zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych
  w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
  w wybranym procesie rekrutacji.

 

 

 

 

 

Inne informacje:

 1. umowa na czas określony, (na okres usprawiedliwionej nieobecności członka korpusu służby cywilnej)

 2. wynagrodzenie obliczone z mnożnika 1,3370 (t.j. 2562,95 zł brutto) oraz dodatku za wysługę lat,

 3. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (043) 824-43-09,

 4. oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,

 5. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

 6. oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,

 7. do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,

 8. kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów (test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna) zostaną poinformowani telefonicznie,

 9. test wiedzy będzie obejmował zagadnienia z zakresu: przepisów dotyczących ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji oraz pytania dotyczące zakresu zadań realizowanych na stanowisku.

 

 

 

                                                                                                                           KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W ZDUŃSKIEJ WOLI


 

insp. Małgorzata Mączyńska