"MilczeNIE! - Stop przemocy" - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"MilczeNIE! - Stop przemocy"

3 października 2018 r. w sali widowiskowej Domu Kultury LOKATOR w Zduńskiej Woli odbyła się Konferencja - Debata pod nazwą "MilczeNIE! - Stop przemocy". Wspólne przedsięwzięcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ściśle wpisało się w obchody Międzynarodowego Dnia bez Przemocy.

Konferencja - Debata została zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli oraz dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a jej tematem przewodnim były zagrożenia przemocą. Przedsięwzięcie to odbyło się przy wsparciu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zduńskiej Woli oraz Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator".

Konferencję – debatę otworzyła Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mariusz Kubiak. Organizatorzy podkreślali, że przemoc jest niebezpiecznym zjawiskiem dotykającym zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzież. Zaznaczali, że odpowiednia profilaktyka oraz edukacja ma za zadanie zwiększenie świadomości obywateli oraz maksymalne ograniczenie przemocy w rożnych środowiskach.

Jako pierwsza głos zabrała st.sierż. Kamila Sowińska z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która przybliżyła zebranym pojęcie przemocy oraz omówiła jej rodzaje. Następnie psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Róża Spurtacz - Ojrzyńska omówiła zakres pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy, którą można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli. Natomiast Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.szt. Bernard Sitarek zapoznał uczestniczących z procedurą "Niebieskiej karty" oraz szeroko omówił sposoby i możliwości pomocy osobom dotkniętym przemocą. Policjant podkreślał, jak ważną rolę odgrywają zespoły interdyscyplinarne, które pełnią funkcję wspierającą oraz realizują działania pomocowe wobec indywidualnych przypadków wystąpienia przemocy w rodzinie.

Pracownik Socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Karwat zapoznała uczestniczących z zadaniami i rolą Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej, a także wskazała możliwości uzyskania pomocy ofiarom przemocy i ich rodzinom w funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego instytucjach. Natomiast  mł.asp. Jarosław Nawrocki z Zespołu ds. Nieletnich patologi zaprezentował i omówił przypadki przemocy i agresji rówieśniczej, do których dochodzi w środowisku dzieci i młodzieży. Policjanci zapoznali również uczestników z wynikami ankiety przeprowadzonej w minionym roku szkolnym skierowanej zarówno do uczniów, jak i nauczycieli w wybranych siedmiu szkołach powiatu zduńskowolskiego. Z jej analizy wynika, że ponad 60% uczniów klas IV-VII spotyka się z problemem agresji słownej, a blisko 40% z przejawami agresji fizycznej w środowisku szkolnym.  Zjawisko agresji w szkole zauważane jest również przez ankietowanych nauczycieli. Stąd też bardzo ważna jest współpraca pomiędzy szkołą, policją i wieloma instytucjami działającymi w obszarze szeroko pojętej profilaktyki społecznej, mająca na celu dążenie do ograniczenia tego niepożądanego i niebezpiecznego zjawiska.

W kolejnym wystąpieniu pedagog Anna Jaros z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zduńskiej Woli wyjaśniła uczestnikom debaty jak powstaje przemoc i agresja oraz wskazywała, jak skutecznie unikać takich zachowań.

Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mariusz Kubiak zamykając konferencję, podziękowali wszystkim gościom za uczestnictwo, a prelegentom za ciekawe i interesujące wystąpienia. Podkreślali, że z przemocą możemy spotkać na co dzień, jednakże gdy problem dotyka naszych bliskich lub sąsiadów, nie chcemy o tym mówić. Dlatego ważne jest ciągłe uświadamianie obywateli, by potrafili interweniować, a przede wszystkim informowali o tym niebezpiecznych zjawisku odpowiednie instytucje.

W trakcie debaty dzielnicowi, przy użyciu walizki edukacyjnej zawierającej imitację środków odurzających, przybliżyli uczestnikom wygląd i rodzaje narkotyków, w tym "dopalaczy". Przekazując informacje o niebezpiecznym działaniu wszelkich środków odurzających i psychoaktywnych zaprezentowali rozmaite akcesoria do ich przechowywania. Uświadamiali, że posiadanie takich przedmiotów można wiązać z przypuszczeniem o styczności dziecka z niebezpiecznymi substancjami. Dzielnicowi przekazywali również informacje na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie zduńskowolskim, a także założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, jako narzędzi kształtujących poczucie bezpieczeństwa.

Zduńskowolscy policjanci wspólnie z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie opracowali ulotkę z informacją, co to jest przemoc, jakie są jej rodzaje oraz gdzie szukać pomocy w przypadku jej zaistnienia. Ulotka ta trafiła do uczestników debaty, a w najbliższym czasie będzie przekazywana mieszkańcom miasta. Będzie również dostępna u dzielnicowych oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.