Bezpieczna praca w wakcje - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna praca w wakcje

21 czerwca z inicjatywy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, Punktu Pośrednictwa Pracy w Zduńskiej Woli oraz przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli, zorganizowano spotkanie dla uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli, poświęcone bezpieczeństwu przy podejmowaniu pracy wakacyjnej.

W trakcie spotkania doradca zawodowy opowiedział o sposobach poszukiwania pracy w bezpieczny sposób zarówno w Polsce jak i zagranicą. Nawiązał do działalności EURES, który zajmuje się unijnym pośrednictwem pracy. Ku przestrodze młodych ludzi funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli ostrzegali przed korzystaniem z niepewnych ofert pracy zagranicznej, które niekiedy mają bardzo atrakcyjną treść, ale w rzeczywistości znacznie odbiegają od opisu i zamiast stać się szansą na zdobycie własnych środków mogą doprowadzić do tragedii. Bywa niestety, że nieuczciwi organizatorzy nie mają nic wspólnego z legalnym pośrednictwem pracy - zmuszają do niewolniczej pracy, oferują złe warunki bytowe, ograniczają wolność, zabierają dokumenty „pracownika”. Staje się on ofiarą przestępstwa handlu ludźmi, który zgodnie z art. 189a kodeksu karnego jest zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Pod pojęciem „handlu ludźmi” należy rozumieć: wynajmowanie, przewożenie, przechowywanie, przyjmowanie osób przy stosowaniu w tym celu gróźb, siły czy innych form przymusu, porwania, podstępu, kłamstwa, nadużycia władzy lub wykorzystania bezsilności osoby z zamiarem wykorzystania tych osób do: prac przymusowych, zmuszania do prostytucji i innych form wykorzystania seksualnego, niewolnictwa lub pobierania organów. Ponadto zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, przestępstwem jest doprowadzanie innej osoby przemocą, groźbą, podstępem, przez wykorzystanie stosunku zależności bądź krytycznego położenia do uprawiania prostytucji oraz ułatwianie lub nakłanianie do jej uprawiania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Jeśli planujesz podjąć pracę za granicą, przestrzegaj poniższych zasad:

Nie przyjmuj ofert pracy od osób, których nie znasz lub znasz słabo i krótko – jeśli planujesz podjęcie pracy za granicą, skorzystaj z pomocy urzędu pracy lub profesjonalnego, legalnie działającego pośrednika. Dowiedz się, w jaki sposób może pomóc Ci pośrednik w sytuacji, gdy warunki pracy okażą się inne niż zapowiadano, jeśli pracodawca nie wywiązuje się z umowy – poproś pośrednika o zapewnienie na piśmie o takiej pomocy.

Upewnij się, że firma lub osoba oferująca pracę istnieje. W tym celu ustal jej adres, telefon i koniecznie skontaktuj się z przedstawicielem tej firmy/ z tą osobą.

Uważnie czytaj dokumenty, które pokazuje Ci pośrednik, w szczególności te, które wymagają Twojego podpisu. O wszystkie wątpliwości pytaj pośrednika i nigdy nie podpisuj dokumentu, którego treści nie rozumiesz!

Zbierz informacje o kraju, do którego wyjeżdżasz – dowiedz się np. jak regulowane jest zatrudnianie obcokrajowców, zwłaszcza poza Unią Europejską. Zanotuj i zabierz ze sobą adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego wyjeżdżasz.

Dopełnij wszystkich formalności, m.in. sprawdź ważność swoich dokumentów jeśli wyjeżdżasz na ich podstawie, przygotuj wszystkie dokumenty konieczne do podjęcia pracy (np. poświadczenia kwalifikacji zawodowych) oraz ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia).

Zrób kserokopie dokumentów, które ze sobą zabierasz, tj. paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę. Kserokopie te zostaw osobom bliskim, które zostają w kraju.

Zostaw bliskim adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska osób, z którymi wyjeżdżasz. O każdej zmianie miejsca pobytu, informuj bliskich w kraju.

Ustal z bliskimi to, jak często będziesz z nimi w kontakcie, o jakiej porze dnia. Ustalcie również formę przekazania informacji, że dzieje się z Tobą coś niepokojącego, zwłaszcza, gdy nie będziesz móc powiedzieć o tym wprost.

Jak nie dać się oszukać pośrednikowi oferującemu pracę za granicą?

Sprawdź, czy agencja zatrudnienia posiada certyfikat.

Unikaj korzystania z ofert pracy, pod którymi widnieje jedynie numer telefonu kontaktowego oraz nie korzystaj z ofert pośredników, którzy proponują spotkanie poza siedzibą firmy.

Upewnij się, że dany pośrednik wysyłał już ludzi do pracy za granicę.

Pamiętaj, że agencja zatrudnienia kierująca do pracy za granicą ma obowiązek zawarcia umowy z osobą kierowaną do pracy!

PAMIĘTAJ – nikt nie ma prawa Cię więzić, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek!

Jeśli staniesz się ofiarą przestępstwa lub je popełniłeś/aś i zostałeś/aś zatrzymany/a przez Policję, pamiętaj, że masz prawo do obrony swoich praw!

Zapewni Ci ją Policja, konsul, adwokat. Masz także prawo prosić o tłumacza.