Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań Policjantem - spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli

4 kwietnia 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi podjęciem służby w Policji. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli mł. insp. Jarosław Tokarski oraz pracownik kadr udzielali informacji na temat wymogów oraz proceder rekrutacji do służby.

Podczas spotkania osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji miały możliwość uzyskać informacje na temat wymogów, które musi spełniać kandydat, a także całej procedury rekrutacyjnej. Policjanci oraz pracownik zespołu kadr udzielali informacji na temat służby w Policji, a szczególnie na temat przebiegu i etapów rekrutacji. Mł. insp. Jarosław Tokarski omówił specyfikę służby w Policji, a także podkreślał możliwości dalszego rozwoju zawodowego, jakie gwarantuje służba w "niebieskim mundurze". Zebrani z ciekawością przysłuchiwali się ofercie pracy składanej przez funkcjonariuszy. Mundurowi zaś chętnie odpowiadali na pytania oraz udzielali informacji i porad na temat doboru do służby, a także zachęcali do podjęcia wyzwania, jakim bez wątpienia jest służba w Policji. 

 

Lubisz pomagać innym? Lubisz wyzwania? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem! To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Jeśli chcesz z nami pracować – przystąp do działania!

Zalety pracy w Policji:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;

 • gwarancję stałych warunków pracy;

 • ciekawą pracę;

 • możliwość rozwoju zawodowego;

 • różnorodny system szkoleń;

 • precyzyjny system wynagrodzenia;

 • rozbudowany system socjalny.

Kto może zostać policjantem:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający z pełni praw publicznych;

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;

 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);

 • wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;

 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

 • posiadanie prawa jazy kategorii  „A” lub „C”.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby;

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza do pobrania w Komendzie Wojewódzkiej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji, każdej innej jednostce Policji na terenie kraju oraz pod adresem http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,dok.html);

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);

 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).