Zduńskowolscy policjanci podsumowali 2019 rok - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zduńskowolscy policjanci podsumowali 2019 rok

5 lutego 2020 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli odbyła się odprawa roczna, podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu zduńskowolskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku.

W odprawie uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Starosty Zduńskowolskiego Hanny Iwaniuk, Prezydenta Miasta Zduńska Wola Konrada Pokory,  Wójta Gminy Zduńska Wola Henryka Staniuchy, Burmistrza Gminy i Miasta Szadek Artura Ławniczaka, Wójta Gminy Zapolice Witolda Oleszczyka. Nie zabrakło też reprezentantów służb mundurowych: Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Mariusza Rosińskiego, Komendanta Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli Roberta Zawiasy oraz Komendanta Posterunku Straży Ochrony Kolei w Zduńskiej Woli Marka Główczyka.

Po przywitaniu gości Komendant Powiatowy Policji w Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska wraz ze swoim dotychczasowym Zastępcą mł. insp. Jarosławem Tokarskim przedstawili wyniki pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w minionym roku.

W 2019 r. w powiecie zduńskowolskim odnotowano 991 przestępstw, czyli o 167 mniej niż w 2018 r.  Wykrycie przestępstw kształtowało się na poziomie 83,5%. W 2019 r. odnotowano 16 przestępstw rozbójniczych. Wskaźnik wykrywalności tego rodzaju przestępstw wyniósł 100 % w 2019 r., czyli nastąpił wzrost wykrycia przestępstw tej kategorii o 37,5 % w porównaniu z poprzednim rokiem (2018 r. – 62.50 %). Zmniejszyła się liczba kradzieży z włamaniem (91 w 2018 r., 86 w 2019 r.), przy jednoczesnym wzroście wykrywalności tego typu przestępstw o 16,51 % (2018 r. – 43,96 %, 2019 r. – 60,47 %). W 2019 roku stwierdzono i wykryto jedno przestępstwo usiłowania zabójstwa, natomiast zabójstw w ogóle nie odnotowano. W analizowanym okresie wzrosła liczba bójek i pobić – z 4 w 2018r. do 6 w 2019r. Odnotowano jednak 25 % wzrost wykrywalności przestępstw w tej kategorii z 75 % w roku 2018 r., do 100 % w roku 2019 r.

Stwierdzono o 1 przestępstwo mniej z kategorii uszczerbek na zdrowiu niż w roku poprzednim tj. 17. Odnotowano jednocześnie 100 % wykrycia tych przestępstw. Wzrosła liczba kradzieży z 100 w 2018 r. do 106 w roku 2019. Odnotowano również wzrost wykrywalności tych przestępstw o 28,59 % (2018 r. – 39 %, 2019 r. – 67,59 %). W analizowanym okresie z terenu powiatu zduńskowolskiego skradziono 7 pojazdów, to jest o 5 samochodów mniej niż w roku 2018. W 2019 r. stwierdzono 45 uszkodzeń mienia, tj. o 8 mniej niż w roku 2018 (45) oraz odnotowano wzrost wykrywalności przestępstw z tej kategorii o 2,94 %.

W 2019r. stwierdzono 249 przestępstw gospodarczych. W zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej stwierdzono dynamikę wszczęcia postępowań na poziomie 130 %, co świadczy o dobrej pracy policjantów przyczyniającej się do „zdjęcia z rynku” narkotyków. Ilość zabezpieczonych narkotyków wzrosła o ponad 4,5 kg w porównaniu z rokiem ubiegłym (tj. z 5333,3 g do 9918,05g). W 2019 roku wartość mienia zabezpieczonego od sprawców przestępstw wyniosła 3 859 662 zł (2018 r. – 3 444 071,00 zł).

W 2019 roku na drogach podległych Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli zanotowano 51 wypadków drogowych w wyniku, których śmierć poniosło 7 osób (5 osób w 2018r.), a obrażeń ciała doznało 55 osób (41 w 2018 r). Główne przyczyny, z powodu których dochodzi do wypadków drogowych na obszarze naszego powiatu, spowodowanych przez kierujących to: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (17), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (4), nieprawidłowe wyprzedzanie (4).

W 2019 roku policjanci KPP w Zduńskiej Woli na terenie powiatu zduńskowolskiego przeprowadzili 7268 interwencji (wzrost o 347 w stosunku do 2018 roku).

W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska podziękowała wszystkim policjantom i pracownikom za profesjonalizm, zaangażowanie i wysiłek wkładany w codzienną służbę i tym samym zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu zduńskowolskiego. Komendant podziękowała również samorządowcom za kontynuację bardzo dobrej współpracy, efektem której było między innymi wsparcie finansowe na realizację ponadnormatywnych służb. Samorządy przeznaczyły również ze swoich budżetów środki na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla zduńskowolskich policjantów. Komendant przypomniała również o działaniach profilaktycznych skierowanych do mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, w które zaangażowały się lokalne samorządy. W ramach projektu „BEZPIECZNIE ROWEREM PRZEZ GMINĘ ZDUŃSKA WOLA” gmina zakupiła z środków pozyskanych z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020, elementy odblaskowe dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli, zestawy pomocy dydaktycznych w postaci „autochodzików”, alko-gogle, narko-gogle. Natomiast Urząd Miasta Zduńska Wola przekazał do użytkowania funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli - zestaw edukacyjny do nauki najmłodszych uczestników ruchu drogowego prawidłowych zachowań na drogach, tzw. „autochodzik”.

Efektem bardzo dobrej współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi była kolejna wspólna organizacja z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli " III Niebieskiego Pikniku", w którym uczestniczyło kilkuset mieszkańców naszego regionu pogłębiając wiedzę z szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy pozytywnie ocenili pracę policjantów oraz podziękowali za codzienny trud i poświęcenie w budowaniu lokalnego bezpieczeństwa.

Na zakończenie odprawy Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzata Mączyńska uroczyście przywitała podinsp. Józefa Poredę, któremu z dniem 5 lutego 2020 r. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli. Zebrani pożegnali też uroczyście dotychczasowego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli mł. insp. Jarosława Tokarskiego, który dalszą służbę będzie pełnił na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.