Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących


Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243 ze zmianami) Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli wychodzi na przeciw oczekiwaniom osób uprawnionych.
 
Osoby nie słyszące i niedosłyszące mające trudności w komunikowaniu się, chcąc skorzystać z usług Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli mają prawo do:
 
skorzystania z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego
 
Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016).
Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu,
  • krótkie określenie sprawy,
  • kontakt zwrotny (adres zwrotny), na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się:
 
drogą mailową:

prezydialny@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

lub wysyłając  sms na nr  telefonu  723 694 579
albo faxem  nr faksu:   43 824 43 04