Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Petycję można złożyć w formie listownej na adres:


Komenda Powiatowa Policji
ul. Spacerowa 27
98-220 Zduńska Wola


albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:


prezydialny@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl

Anonimy nie są rozpatrywane. Petycja musi być podpisana.
Złożenie petycji jest wolne od opłat.
Petycja będzie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Autor petycji będzie poinformowany – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.