Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie składania skarg, wniosków i petycji w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż: 

1.    Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli. Kontakt:  ul. Spacerowa 27,

98-220 Zduńska Wola. 
2.    Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Adres e-mail: iod@zdunska-wola.policja.gov.pl. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych zamieszczone zostały na stronie BIP KPP w Zduńskiej Woli.
3.    Dane osobowe będą wykorzystywane w celu wykonania obowiązku prawnego - rozpatrzenia wniesionej skargi, wniosku lub petycji. 
4.    Dane osobowe będą przetwarzane ustawowo na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 
5.    Dane osobowe: 

  •     będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
  •    nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

6.    Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. 
7.    Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie przechowywane, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa przez okres co najmniej: 10 lat dla skarg i 5 lat dla wniosków oraz petycji licząc

od dnia 01 stycznia roku następnego po dacie zakończenia sprawy.  
8.    Skarżącemu/wnioskodawcy lub składającemu petycję przysługuje:

  •   prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  •   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

9.    Podanie danych osobowych przez wnoszącego jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania

administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania

skarg i wniosków oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 
10.    W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie i załatwienie skargi, wniosku lub petycji.